ελ | en
Solidary Tracks


European Youth week

VOLUNTEERING IN
COMMUNITY LIFE NominationEUROMED AWARDS

Τι είναι ένα σχέδιο Κατάρτισης;

Σχέδιο κατάρτισης είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάθησης για συγκεκριμένα θέματα, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των συμμετεχόντων ως προς τα εν λόγω θέματα. Τα σχέδια κατάρτισης οδηγούν, μέσα από την πρακτική άσκηση, στην βελτίωση της ποιότητας του έργου για τη νεολαία γενικά ή/και σε σχέδια του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση ειδικότερα.

Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει την κατάρτιση όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων στον εν λόγω τομέα, και πιο συγκεκριμένα επικεφαλείς σχεδίων, συμβούλων και επιβλεπόντων σε σχετικά σχέδια. Επίσης, υποστηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών ανάμεσα σε όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του έργου για τη νεολαία και σε οργανώσεις νέων, καθώς και σε δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία μακρόπνοων σχεδίων υψηλής ποιότητας, συμπράξεων και δικτύων.

Ένα σχέδιο Κατάρτισης και Δικτύωσης μπορεί να είναι δύο τύπων:
  • ένα σχέδιο που προωθεί τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα του έργου για τη νεολαία. Αναπτύσσεται με στόχο την υλοποίηση μιας Δραστηριότητας, η οποία υποστηρίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την καινοτομία μεταξύ των δικαιούχων, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και καλών πρακτικών μεταξύ όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας.
  • ένα σχέδιο που οδηγεί στην ανάπτυξη περαιτέρω σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση. Αναπτύσσεται με στόχο την υλοποίηση μιας Δραστηριότητας, η οποία βοηθά όλους τους πιθανούς δικαιούχους να προετοιμάσουν και να αναπτύξουν νέα σχέδια στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση, κυρίως διασφαλίζοντας την υποστήριξη και την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των σχεδίων. την υποστήριξη για την αναζήτηση εταίρων. τα εργαλεία και μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας των σχεδίων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 4.3 & 3.1.2 συμβουλευθείτε τον Οδηγό Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.
Ολόκληρος ο Οδηγός

Προγράμματα Κατάρτισης

Infopack

Promo Video

Interview first meeting

Making of Poland TC

Making of Vietnam TC

Prezi

www.youtheclub.eu

Online TC

 

Join the club, Go for your future! - Capacity Building in the field of YOUTH

Social entrepreneurship has been acknowledged as an effective means to the end of creating new jobs, improving the standard of living and encouraging the citizens’ participation in the decision making process at all levels. In order to enhance the social entrepreneurship in our countries, it would be absolutely necessary to supply the young people who dream of becoming social entrepreneurs with appropriate competences, contacts and the will to launch social entrepreneurs commensurate to their own profile & the needs of their milieu. In this context, we are organizing a long-term project to favor the experiences’ exchange and develop the competences of 24 youth workers and instructor designers who stem from 8 countries and 4 continents, so that they can come up with innovative educational methods about the social entrepreneurship and act as multipliers who will help this type of entrepreneurship to spread among the young people in their countries and elsewhere.
Our project consists of the following activities:
1) A 2-day transnational project meeting at Lefkas (Greece)
2) A “job shadowing mobility” which will last 15 days and allow every one of the 16 youth workers including two deaf to observe the implementation of one social entrepreneurship and the related education.3) Preparation of a research work which will detect the needs of the youth of the various partners in terms of training and support opportunities about the social entrepreneurship.
4) A training course of 11 days in Poland, during which we will create a virtual club for young people who are would-be social entrepreneurs
5) An experimentation of the above mentioned virtual club by the young people of the countries.
6) Creating a technical and pedagogical manual for exploiting the above club.
7) A training course of 7 days in Vietnam in order to educate the 24 direct beneficiaries into becoming E-mentors in favour of the young people who benefit from the above mentioned club.
8) Organization of a “carrier-day” by each partner organization, which will disseminate the results of the project in question and make the virtual club more widely known.
9) Implementation and updating of the club through the involvement of the 24 E-mentors & the administrator of the club.
10) A 2-day evaluation meeting will be held at Benin, where a cooperation strategy will be applied for the sake of the virtual club’s sustainability.

Gallery 1st meeting in Lefkas Gallery TC Poland Gallery TC Vietnam

Graphic facilitation1st TC

Making of 2nd TC

Making of 1st TC

e-esc.eu

Promo Video

 

Training Course E-learning for EVS+

E-learning has proven to be an efficient and sustainable means of modern supplementary education, able to create an environment of interactive and leaner-friendly learning, which enables the people involved in European voluntary Service to universalize, organize, modify and share knowledge. In this context, we wish to collaborate with 11 partners organizations which are active in volunteering in 11 E.U countries, in launching 4 mobilities which are cross-supplementing in a time span of 10 months, from October 2017 until July 2018. The aim of EVS + is to create On line training which will develop the 8 “key-competences”, soft and hard skills of the volunteers. The 4 mobilities will enable the participants to become efficient future E-mentors ofthe e-esc.eu platform  for the benefit of the volunteers of European solidarity Corps, and assume an energetic & fruitful role in the implementation of our platform.

Gallery 1st TC Lefkas Gallery 2nd TC Strasbourg  

 

Graphic facilitation2ndTC

Graphic facilitation1st TC

Making of 2nd TC

Making of 1st TC

euromed.e-evs.eu

 

Capacity building in the field of youth “E-learning for EVS plus”

Association Avec with Solidarity Tracks and 4 more partner organizations coming from 6 Euro Med countries engaged in EVS, wish to co-operate in order to launch a project made up of diverse & complementary activities for 18 months, centered on the topic of on-line educational support for the volunteers. Our project consists of the following activities: - A 2-days transnational Project meeting in Tunisia (7-8/11/2017) A 9-days Training course in Tunisia (30/11- 10/12/2017), which will involve 4 participants from each Partner organization. It will also enable them to create several on-line trainings commensurate to the needs of the volunteers through our platform (euromed.e-evs.eu). A 9 -days Training course in Greece (16-26/02/2018). The aim of this TC will be creating evaluation tools and instruments for the validation of the skills developed by the beneficiaries of the platform & to train participants to become E-mentors - Creating a technical and pedagogical tool for the exploitation of our platform to the interest of the beneficiaries.
Each partner will send 1 volunteer to another partner's NGO for 2 months (between April & June 2018). During their EVS project cycle they will take part of our E-learning platform - Creating & disseminating a promotional video and post cards, in order to promote our platform in large scale. A 2-day transnational evaluation meeting in Spain (30-11-1/12/2018), during which we will evaluate our project and will define a common plan to ensure the sustainability of our platform.

Gallery 1st TC Nabeul Gallery 2nd TC Lefkas  

 

Graphic facilitation youth exchange

Graphic facilitation1st TC

Making of Youth Exchange

Promo video

Online trainings

Diary

Survey

Final evaluation results TC

Final evaluation results YE

 

 

Edu-GamEco Multi - Measure project - Youth exchange & Training course

Edu-GamEco multimeasure project consisted in one youth exchange of 10 days which took place in Lefkas where 40 youngsters (educators, tinkerers, designers) from 8 European organizations & institutions, including 6 people with disabilities were involved.During the exchange the youngsters exchanged views, experiences and good practices about the consumption of ecological toys as well as the negative effects of the noxious toys on the youth. The participants had the opportunity to develop in practice some new skills and innovative methods to promote and disseminate the culture of consuming ecological, sustainable toys. The second phase of the project was a 10 day training course in Lefkada where 3 young people were involved who already participated to the previous mobility. During this course, the participants developed competences about the education in the social entrepreneurship in order to promote and commercialize the educational-ecological toys.

Some of the aim of our multi measure projects were:

- To raise the awareness of young people, parents, educators, youth workers and the large public for the tragic effects of harmful and anti-pedagogic toys on the younger generation and on our planet and to generate the right information to help them to do an appropriate and responsible choice of the toys by in an attractive way through the pedagogical videos.

- To develop a culture responsible and sustainable consumption of toys among young people, parents, educators and the large public through the educational videos that will be created.
- To develop the creative and innovative spirit among young people helping them to create their ecological and educational toys or assisting them to invest in this field through the online trainings that will be created.

* To promote the value of ecological and educational toys among young people and large public and to develop a culture of social entrepreneurship in the field of ecological toys among young people (direct and indirect beneficiaries).

Gallery Youth Exchange Gallery Training Course Gallery exchibition

 

Magazine 1st TC

Magazine 2nd TC

Graphic facilitation

Diary

Making of 1st TC

Making of 2nd TC

Prezi

www.e-evs.eu

 

EVS+SVE EVS + SVE – Sustainable entrepreneurship Values through E-learning - Multi Measure Project

Solidarity Tracks organized a Multi measure project including 44 Youth workers, mentors, supervisors & EVS project managers actives in European voluntary Service from different countries from Europe Eastern Europe and Caucasus, Balkan and Southern Mediterranean area. The aim of this projects is to to ensure a chances equality to European young volunteers so that they could develop their skills all the way thru their projects, and engage these volunteers in a process of life long process of education which allows them to develop their competences, optimize their role in the host community and get prepared for vocational life by developing entrepreneurship-related skills. Our further ambition is to support and enhance the role of mentors and supervisors of the European volunteers, and e-learning seems an ideal means to this end. E-learning has proven to be an efficient and sustainable means of modern supplementary education, able to create an environment of interactive and leaner-friendly learning, which enables the people involved in European voluntary Service to universalize, organize, modify and share knowledge. In this context, collaborated with 11 partners organizations, which are active in volunteering in 11 countries of E.U., the Mediterranean, the Balkans, Eastern Europe and the Caucasus in launching 4 activities of mobility.
The 4 activities are as follows: 1. contact-making event 4-5 of May 2015 held in Lefkas, 2. Training course of 10 days 9-20 June 2015, hold in Lefkas, 3. Training course 10-20 August 2015, hold in Romania , 4. Training course of 6 days, hold in Lefkas 8-15 October 2015.

Gallery 1st TC Lefkas Gallery 2nd TC Romania Gallery 3rd TC Lefkas

Magazine

Graphic facilitation

Diary

Making of

Prezi

 

Πρόγραμμα κατάρτισης
Empowering youth, through EVS

The European Voluntary Service (EVS) is an opportunity for young people between 18 & 30 to offer a voluntary service all over the world, within one non-profit organisation or institute. In the context of empowering youth for EVS we launched a training course (project) involving 30 youth workers (EVS project managers, mentors, supervisor of volunteers, coordinators of volunteering projects, educators and ex-volunteers) who came from different organizations dealing with the youth from all Europe. In thistraining course we exchanged our experiences and developed our competences about volunteering project management. We also developed common methods with a view to facilitate and improve the quality of the preparation of the volunteer, the quality of his/her carrying out the particular project, including implementation of his/her tasks, the quality of the assistance measures and the self-evaluation of the volunteer. The methods which we elaborated by this training course allowd us both to make easier and more efficient the monitoring/following and the support of the volunteers and to optimize the results of their volunteering projects in the future. Using these methods we created an enhanced advanced On-line version of EVS Log-book which will be diffused and used by a more consistent number of European volunteers with a view to enhance the quality of monitoring & personal exploitation of their own European volunteering service.

Gallery

Graphic facilitation

Diary

Magazine

Making of

Laughter sessions

Prezi

softbox.tamonopatia.org/

 

Πρόγραμμα κατάρτισης
"FREE PaSS : For rediscovering, empowering & enhance the path to soft skills"
18/11/2014-30/11/2014

Solidarity Tracks organized an 11 day training course in Lefkas Greece for 37 youth leaders and youth workers active in the field of non formal education, coming from 19 youth organizations,from 14 different countries of E.U., eastern Europe and the Caucasus. During this Training course, they exchanged views and applied methods about following and assessing the soft skills acquired by the young participants in our activities, they developed new competences and skills and became more effective in choosing evaluating methods in the frame of non formal education. During this training course, we created an innovative pedagogical tool which will facilitate the monitoring, the follow up and the evaluation of soft skills among the young beneficiaries of the non formal activities mainly the beneficiaries of the “youth mobility programmes” and “Erasmus+” programme. For this tool we inspired from the practical experience and research of our partners, from previous publications and initiatives effectuated in this field.
GallerySpot E Learning

Making of
Magazin
Prezi

 

"Key platform to Non-formal education"

Description
International training course for youth workers & youth leaders. 34 participants from 25 youth organisations from 15 countries, from Europe, Eastern Europe and from Caucasus gatehred together in Lefkas, Greece.
12/06/2014-22/06/2014

The basic aims of this TC course was to offer participants opportunity to acquire new knowledge, skills and competences of using modern learning and teaching online technologies based on well-known and confirmed theories of learning in the processes of planning, organizing, implementing and evaluating learning processes in non-formal learning activities. Also, the aim of the TC was to encourage participants to use modern technologies and its advantages in their non-formal learning activities and youth work in general. The more specific aims were to provide participants space to share their experiences and views of using online technologies in youth work, - its advantages and disadvantages; to commonly work with help of trainers and facilitators in developing example of online course using well-known web application “Moodle” and its various learning modules; and to develop their own e-learning platforms for the purposes of their own youth projects.
Through our training, we had the following objectives:
1 - To Allow youth workers and youth leaders from different European countries, Eastern Europe and the Caucasus, to share their experiences and acquire skills in non-formal education field by using newest technologies in order to allow them to play a crucial role in educating young people more easy and efficient.
2 - To develop new skills and competences of the youth workers and youth leaders, by using modern learning and teaching online technologies in order to educate young people.
3 – To develope example of online course using well-known web application like “Moodle” and its various learning modules.
4 - To awareness participants (youth leaders and youth workers) to the opportunities and challenges of e-learning, and to give them a better understanding of the role that they can play in the future non-formal education, in their professional lives and in their careers.
5 - To develop their own e-learning platforms for the purposes of their own youth projects.
6 - To develop cooperation with our European partners, Eastern Europe and the Caucasus for the education of youth on an online platform.

 Schedule
Invitation
Magazine
Making of
Prezi

 

SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP via Origami

Learning about sustainable entrepreneurship via Origami.
International Training Course for youth workers & youth leaders, 31 participants from 16 youth organization from 13 countries, from Europe, Eastern Europe and from Caucasus 11/10/2013-19/10/2013 Lefkas, Greece.

Description
Solidarity Track organized a training course which brought together young leaders and young people's educators coming form 13 European countries, including countries of the Eastern Europe and the region of Caucasus. The seminar was hold in Lefkas island and lasted 10 days, the purpose being for the participants to exchange views, experiences and "good practices" and to develop skills & competences relative to the young people's education in the sustainable development. In the course of the seminar we organized a workshop, during which the participants created some figurines using the "origami" technique. These figurines showed concretely various ideas about linking entrepreneurship and sustainable development. At the end of the seminar the participants organized an exhibition for local citizens where they discussed about their sustainable entrepreneurial ideas.

Parallel to this, the participants created a practical pedagogical tool concerning the education of young people in the sustainable development. This tool helped the participants to put appealing pedagogical activities to practice, enabling thus the development of the entrepreneurial spirit among the young people of their communities. This way we hope to manage both to obtain positive effects and long-term influence in their attitudes and habits and to install into the young people the knowledge of becoming a responsible businessman throughout their life.

related links:
www.youtube.com
www.prezi.comInterview about media in Lefkada
Stop motion Be on Air
Feedback of participants in Be on Air
Tool

 

"BE ON AIR"

Training course about youth and media
For youth leaders and youth workers, from 17 NGO for youth, from 11 countries.
8-16 of March 2013

Considering the important role that media play in young people lives, media education arises today as a priority to initiate young people to be active on media communication. In this context, we organized a training for youth workers and youth leaders from 16 youth organizations from Europe, Eastern Europe and the Caucasus, for 8 days in Lefkas/ Greece. This training course allowed us to develop our working methods on non-formal education and to develop our cooperation in the field of youth and media; in order to allow youngsters to use media for their educational projects, to encourage them to produce their tools of communication, to find objectively their sources of information, and involve them to advance understanding between the cultures of partners countries and to promote the mutual respect, cultural diversity and the values of peace, solidarity and sustainable development among young people of our countries.

During the training course, participants created a pedagogical tool that can help young people from partner countries to create together their media (Web Radio, web TV, magazine...) in order to promote intercultural dialogue, solidarity and peace and to encourage cooperation among European youngsters and young people from Eastern of Europe and Caucasus.MAGAZINE
MAKING OF
PREZI project achievement

 

"Χτίζουμε μαζί το ευρω- μεσογειακό οικολογικό σπίτι"

Μεταξυ 14-25 Ιουνίου οργανωσαμε στα πλαισι ατου ευρωπαικου προγράμματος Νεα γενια σε Δράση και του Ινστιτούτο δια βιου μάθησης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Νιδρί της Λευκάδας, στην Ελλάδα με 37 συμμετέχοντες από 15 ευρωπαικές κ ευρωμεσογειακές χωρες: Αλγερία, Αίγυπτο, Γαλλία,Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιορδανία, Λετονία Μαροκκο Ρουμανία, Πολωνία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία.

Κατά την διάρκεια των 10 ημερών του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες, ανέπτυξαν τις ικανότητές τους και τις εργασιακές τους μεθόδους στην κατασκευή ενός οικολογικού σπιτιού και στην κατασκευή εργαλείων που το καθιστούν βιώσιμο, αντάλλαξαν ιδέες κ εμπειρίες σε θέματα «πράσινων κτιρίων « και βιωσιμότητας, και ξεκίνησαν μια διαρκή συνεργασία που τους επιτρέπει να προγραμματίζουν και να υλοποιούν προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τα «πράσινα σπίτια» κ την βιώσιμη ανάπτυξη για τους νέους των χωρών τους.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έζησαν την αληθινή εμπειρία κτισίματος ενός οικολογικού σπιτιού, εμπνευσμένοι από την Ευρω-μεσογειακή κουλτούρα. Με την βοηθεια εξειδικευμένων εκπαιδευτών, έκτισαν τους τοίχους, έκτισαν και τοποθετησαν συστήματα που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως βιοκαύσιμο, και ηλιακή ενέργεια, και δημιούργησαν έναν τεχνικό και εκπαιδευτικό οδηγό, που αντανακλά αυτές τις εμπειρίες και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση.

Επίσης δημιούργησαν μια παρουσίαση, παρουσιάζοντας βήμα βήμα την πρόοδο του προγράμματος, και κυρίως το κτίριο. Αυτά τα υλικά είναι είναι στο διαδύκτιο, και σε DVD στο αρχείο των συνεργαζόμενων φορέων και στο δίκτυο των οργανισμών που συμμετείχαν.LOGBOOK PDF
βίντεο MAKING OF
MAGAZINE
Ραδιόφωνική εκπομπή

 

"Δίνουμε προστιθέμενη αξία στα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας"

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) αποτελεί μια ευκαιρία για νέους μεταξύ 18-30 ετών για να κάνουν εθελοντισμό σ'ολόκληρο τον κόσμο, στα πλαίσια μιας μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης. Κατά την εθελοντική υπηρεσία τους, οι νέοι μαθαίνουν σε διαφορετικά επίπεδα (επικοινωνία, αυτονομία, ιδιότητα του πολίτη, πολιτισμός κ.α.). Στο τέλος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, οι νέοι λαμβάνουν το πιστοποιητικό «Youthpass», που βεβαιώνει την συμμετοχή του εθελοντή στην υπηρεσία και τις μαθήσεις που επέτυχε κατά την διάρκειά της, σε σχέση με ορισμένες ικανότητες-κλειδιά.

Μολονότι η διοικητική διαδικασία για την υλοποίηση των προγραμμάτων εθελοντισμού φαίνεται να είναι η ίδια, οι "διαδρομές" που ακολουθούν οι διάφορες συνεργαζόμενες οργανώσεις (οργανώσεις αποστολής, υποδοχής, συντονισμού), από το στάδιο της προετοιμασίας του εθελοντή ως την τελική αξιολόγηση του προγράμματός του, διαφέρουν από άποψη μεθόδων και ποιότητας.

Προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των προγραμμάτων εθελοντισμού, να αυξήσουμε την απήχησή τους και να αξιοποιήσουμε τις διαπολιτισμικές μαθήσεις και το πιστοποιητικό Youthpass που απονέμουμε στους εθελοντές, Οργανώσαμε μια Κατάρτιση που συμπεριλάμβανε 24 νέους εκπαιδευτές και εθελοντές, από 12 ευρωπαικούς οργανισμούς ενεργούς στην Ευρωπαική Εθελοντική Εργασία, (υπεύθυνοι για προγράμματα ΕΕΥ , ΕΕΥ διαχειριστές προγραμμάτων , εκπαιδευτές και εθελοντές και πρώην εθελοντές.) για 8 μέρες στη Λευκάδα. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μια κοινή στρατηγική, για να διευκολύνουμε την προετοιμασία του εθελοντή και την υλοποίηση του προγράμματός του, συμπεριλαμβανομένης και της πραγματοποίησης των εργασιών του, την αυτό αξιολόγηση του εθελοντή, την ευαισθητοποίησή του για την εξέλιξη του προγράμματός του. Η στρατηγική που αναπτύξαμε, θα μας επιτρέψει στο μέλλον να βεβαιώσουμε την μάθηση και την υποστήριξη στον εθελοντή, και την βελτίωση των αποτελεσμάτων του προγράμματός του. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, δημιουργήσαμε ένα το «βιβλίο του εθελοντή» για να βελτιώσουμε την ποιότητα της μάθησής του, κατά την ΕΕΥ.Βασικός μας σκοπός ήταν να τον βοηθήσουμε, να ακολουθήσουμε και να αναπτύξουμε το πρόγραμμά του. Αυτό το «βιβλίο» θα διευκολύνει την παρακολούθηση και επίτευξη κάθε προγράμματος εθελοντικλης εργασίας και ενισχύει την αξία του πιστοποιητικού Youth pass.

Youth in Action

Download presentation.
 

"Νεανική Επιχειρηματικότητα: Προοπτική για τη Νεολαία και την Κοινωνία"

Λευκάδα, Ιούνιος 2008

Το πρόγραμμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα: Προοπτική για τη Νεολαία και την Κοινωνία» ήταν ένα σχέδιο κατάρτισης για νέους εκπαιδευτές νεολαίας. Στόχος του ήταν να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και γενικά στην δημιουργική δραστηριότητα των νέων.

Έλαβε χώρα στη Λευκάδα και είχε διάρκεια 7 ημέρες, από 17 έως 25 Ιουνίου 2008. Στη δράση συμμετείχαν 24 συμετέχοντες από 10 ευρωμεσογειακές χώρες: Ελλάδα, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία, Σλοβακία, Τσεχία, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο και Αίγυπτος.

Μερικές από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν: παρουσίαση των συμμετεχουσών ΜΚΟ, παρουσίαση καλών πρακτικών στο θέμα της επιχειρηματικότητας, παρουσίαση του προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση», εργαστήρια πάνω στα στερεότυπα, το προφίλ του νέου επιχειρηματία, μεθοδολογία του προγράμματος, open space για μελλοντικά σχέδια, επίσκεψη στο παραδοσιακό εργοστάσιο παραγωγής ελαιολάδου και κρασιού, μαθήματα ελληνικών και εργαστήρια ελεύθερης σκέψης και συζήτησης.

Youth in Action

Download presentation.
 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

Οι 3 δυνάμεις που μπορούν να σώσουν τον πλανήτη
Λευκάδα, Μάιος 2010

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Οι 3 δυνάμεις που μπορούν να σώσουν τον πλανήτη: ήταν ένας ευρω - μεσογειακός κύκλος κατάρτισης που οργανώθηκε τον Μάη του 2010 από την οργάνωση «Μονοπάτια Αλληλεγγύης» και έφερε σε επαφή 23 νέους και εκπαιδευτές νέων από 12 οργανώσεις προερχόμενες από 9 ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες: Αλγερία, Αίγυπτος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάς, Ιορδανία, Μαρόκο, Ρουμανία και Τυνησία. Κατά την διάρκεια της κατάρτισης έγινε ανταλλαγή απόψεων και καλών εμπειριών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και οι νέοι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε νέες μεθόδους και δεξιότητες για να διοργανώσουν στη συνέχεια δράσεις ευαισθητοποίησης για τους νέους της πατρίδας τους γύρω από την σημασία των Α.Π.Ε. και την σπουδαιότητά τους για την καταπολέμηση του «φαινομένου του θερμοκηπίου».

Κατά την κατάρτιση, οι συμμετέχοντες δημιουργούσαν τα πρώτα μοντέλα συσκευών που αξιοποιούν τις ΑΠΕ, οργάνωσαν μια Ημερίδα Εκπαίδευσης στην κεντρική πλατεία της Λευκάδος όπου παρουσιάστηκαν τα μοντέλα, και παρήγαγαν έναν Ευρώ-μεσογειακό Οδηγό για στην εκπαίδευση γύρω από τις ΑΠΕ.

Youth in Action
Οδηγός σε Pdf μορφή
Οδηγός σε Prezi μορφή
Περιοδικό
Making of

 

Ο εθελοντισμός στηρίζει την κοινότητα

Το πρόγραμμα «Ο εθελοντισμός στηρίζει την κοινότητα» ήταν ένα Ευρωμεσογειακό σχέδιο κατάρτισης το οποίο οργανώθηκε από τα «Μονοπάτια Αλληλεγγύης» στην Λευκάδα από 23/9/11 έως 2/10/11. Το θέμα του προγράμματος ήταν συνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού και αφορούσε τον εθελοντισμό στο ευρωμεσογειακό περιβάλλον και τρόπους με τους οποίους ο εθελοντισμός βοηθά τις τοπικές κοινότητες.

Το πρόγραμμα έφερε σε επαφή 24 συμμετέχοντες από 24 διαφορετικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εθελοντισμού, και συγκεκριμένα από τις χώρες Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Αλγερία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Τυνησία και Τουρκία.

Σκοπός του προγράμματος ήταν να ενεργοποιήσει τους συμμετέχοντες ώστε να μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές από διάφορους τύπους εθελοντικών δραστηριοτήτων, να σχεδιαστούν στρατηγικές για καλύτερη ενεργοποίηση όλων των μερών ώστε να ωφεληθεί τα μέγιστα η τοπική κοινότητα, να συγκροτηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας για μελλοντικά προγράμματα και να δημιουργηθεί ένας Οδηγός που θα βοηθήσει άλλες οργανώσεις της ευρωμεσογειακής περιοχής να υλοποιήσουν προγράμματα εθελοντισμού.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος περιελάμβαναν:
  • Την προετοιμασία και παρουσίαση μιας Έκθεσης (για τους συμμετέχοντες και την τοπική κοινότητα), όπου παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες όλων των συμμετεχουσών οργανώσεων.
  • Παρουσιάσεις, συζητήσεις, «καταιγισμός ιδεών», παιχνίδια και εργαστήρια τα οποία έδειχναν τί σημαίνει και συνεπάγεται ο εθελοντισμός σε ευρωμεσογειακό επίπεδο, με επίκεντρο την σημασία της συμμετοχής και τα οφέλη για την τοπική κοινότητα, με σκοπό να βελτιωθούν αυτά τα είδη προγραμμάτων στο μέλλον.
  • Επισκέψεις σε συγκεκριμένα προγράμματα εθελοντισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Παιχνίδια δικτύωσης και δραστηριότητες που διαμόρφωσαν το πλαίσιο της μελλοντικής συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων κυρίως σε προγράμματα εθελοντισμού, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια του Euromed 4 και του «Νέα Γενιά σε Δράση».
  • Τη δημιουργία ενός Οδηγού που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο από όλες τις ευρωμεσογειακές οργανώσεις που οργανώνουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες.
Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» και υποστηρίχθηκε από το Ινστιτούτο Νεολαίας.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.