ελ | en
Solidary Tracks


European Youth week

VOLUNTEERING IN
COMMUNITY LIFE NominationEUROMED AWARDS

Τί είναι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ);

Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ) δίνει τη δυνατότητα στους νέους να πραγματοποιούν εθελοντική υπηρεσία, για περίοδο έως και 12 μηνών, σε χώρα άλλη από τη χώρα διαμονής τους. Καλλιεργεί την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων, και συνιστά πραγματική 'υπηρεσία μάθησης'. Πέραν του οφέλους για τις τοπικές κοινωνίες, οι εθελοντές μαθαίνουν νέες δεξιότητες και γλώσσες και ανακαλύπτουν άλλους πολιτισμούς.
Στόχος της ΕΕΥ είναι η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και η προαγωγή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των νέων.
Ένα σχέδιο ΕΕΥ περιλαμβάνει τρεις φάσεις
  • σχεδιασμός και προετοιμασία
  • υλοποίηση της Δραστηριότητας
  • αξιολόγηση (συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας συνέχειας).
Ένα σχέδιο ΕΕΥ μπορεί να επικεντρωθεί σε διάφορα θέματα και τομείς παρέμβασης, όπως πολιτισμός, νεολαία, αθλητισμός, κοινωνική μέριμνα, πολιτιστική κληρονομιά, τέχνες, πολιτική προστασία, περιβάλλον, ανάπτυξη συνεργασίας κλπ.

Μια Δραστηριότητα ΕΕΥ αποτελείται από τρία βασικά μέρη:

Η Υπηρεσία: ο εθελοντής φιλοξενείται από ένα δικαιούχο σε χώρα άλλη από τη χώρα διαμονής του, και πραγματοποιεί εθελοντική υπηρεσία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Η υπηρεσία εκτελείται αμισθί, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ισοδυναμεί με πλήρη απασχόληση.

Κύκλος Κατάρτισης και Αξιολόγησης της ΕΕΥ: οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στη Δραστηριότητα ΕΕΥ πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε εθελοντής συμμετέχει στα εξής:
  • κατάρτιση προ της αναχώρησης
  • κατάρτιση κατά την άφιξη
  • ενδιάμεση αξιολόγηση (για Υπηρεσία που διαρκεί πάνω από 4 μήνες)
  • αξιολόγηση της Δραστηριότητας.
Συνεχής υποστήριξη εθελοντών: οι δικαιούχοι πρέπει να παρέχουν προσωπική, γλωσσική και διοικητική υποστήριξη, καθώς και υποστήριξη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σε κάθε εθελοντή που συμμετέχει στη Δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση 2 συμβουλευθείτε τον Οδηγό Προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.
Ολόκληρος οδηγός 2013.
Δείτε επίσης: Ο Χάρτης της ΕΕΥ.
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του εθελοντή.

Πληροφορίες Δράσεων ΕΕΥ
Info EVS 2018

Προηγούμενα προγράμματα ΕΕΥ
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Εθελοντισμός στο Γηροκομείο της Λευκάδας
Εκπαίδευση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, PDF
Σημείο Πληροφόρησης για προγράμματα κινητικότητας νέων
Orange Radio-Net
Orange Radio-net για παιδιά
Θεατρικά εργαστήρια για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Η Τράπεζα χρόνου στη Λευκάδα

Παρουσιάσεις: εμπειρίες προηγούμενων εθελοντών

Maria Grazia Orange R@dionet


Stephanie εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης


Marta εθελόντρια στο Γηροκομείο Λευκάδας


 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.